شما با شرکت در نظرسنجی که با اسکن برگه هایی که داخل بسته بندی غذا موجود است و یا ارتباط از طریق وبسایت و یا تماس تلفنی، می توانید چنانچه انتقادی و یا پیشنهادی از این مجموعه به لحاظ کیفیتی و خدماتی دارید، به جای آنکه ما را ترک کنید، ما را در جهت بهبود و پیشرفت مجموعه یاری نمایید.