بله، سرویس در محدوده تا شعاع تقریبا 2.7 کیلومتری رایگان می باشد.