زرشک پلو با مرغ دودی

خانه>چلو خورشت ها>زرشک پلو با مرغ دودی