زرشک پلو با مرغ

خانه>چلو خورشت ها>زرشک پلو با مرغ