چلو جوجه دودی با استخوان (جوجه کامل)

خانه>چلوکباب و ماهی>چلو جوجه دودی با استخوان (جوجه کامل)